482/2021 

Valtioneuvoston asetus 

maitotuotteiden, hedelmien ja vihannesten koulujakelutuesta lukuvuonna 2021–2022 

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain (999/2012) nojalla: 

1 § 

Soveltamisala 

Tässä asetuksessa säädetään maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetussa laissa (999/2012) tarkoitetusta koulujakelutuesta. 

2 § 

Määritelmät 

Tässä asetuksessa tarkoitetaan: 

1) syyslukukaudella ajanjaksoa, joka alkaa 1 päivänä elokuuta ja päättyy 31 päivänä joulukuuta 2021; 

2) kevätlukukaudella ajanjaksoa, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta ja päättyy 31 päivänä heinäkuuta 2022. 

3 § 

Tukikelpoiset maitotuotteet 

Koulujakelutukea voidaan myöntää maidon, piimän ja muiden hapanmaitotuotteiden sekä juustojen, jäljempänä maitotuotteet, hankintaan. Maitotuotteet saavat olla laktoosit tomia. Tuorejuustot ja sulatejuustot eivät kuitenkaan ole tukikelpoisia. Edellytyksenä on lisäksi, että: 

1) maito ja piimä ovat D-vitaminoituja ja sisältävät rasvaa enintään 0,5 prosenttia; 2) muissa hapanmaitotuotteissa kuin piimässä, on maitoa vähintään 90 painoprosenttia ja rasvaa enintään 1 prosenttia ja sokeria enintään 10 painoprosenttia; 3) juustoissa on enintään 10 prosenttia muuta kuin maitoa sisältäviä ainesosia ja rasvaa enintään 17 prosenttia ja suolaa enintään 1,2 painoprosenttia. 

4 § 

Tukikelpoiset hedelmät ja vihannekset 

Koulujakelutukea voidaan myöntää syyslukukaudella seuraavien tuoreiden tai pakas tettujen hedelmien ja vihannesten hankintaan: 

1) herne; 

2) kurkku;

3) tomaatti; 

4) lanttu; 

5) porkkana; 

6) valkokaali; 

7) kukkakaali; 

8) omena; 

9) herukat, mansikka, mustikka, vadelma, puolukka ja näiden marjojen marjaseokset. Tukea voidaan myöntää kevätlukukaudella 1 momentissa mainittujen tuotteiden lisäksi seuraavien tuotteiden hankintaan: 

1) appelsiini; 

2) banaani; 

3) klementiini; 

4) mandariini. 

5 § 

Tuotteiden jakaminen kouluaterioiden yhteydessä 

Tukikelpoisia tuotteita voidaan jakaa tavallisten kouluaterioiden yhteydessä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä hedelmien ja vi hannesten, banaanien ja maidon toimittamiseen oppilaitoksille myönnettävän unionin tuen osalta sekä komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 907/2014 muuttamisesta anne tun komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/40 11 artiklassa säädetyin edellytyksin. 

6 § 

Kohderyhmä 

Koulujakelutukea myönnetään julkisessa tai viranomaisen hyväksymässä yksityisessä päiväkodissa tai esikoulussa olevien lasten sekä perusasteen ja toisen asteen oppilaitosta käyvien oppilaiden kulutukseen tarkoitettujen tukikelpoisten tuotteiden hankintaan. 

7 § 

Koulujakelutuen määrä 

Koulujakelutukea voidaan myöntää yhteensä syys- ja kevätlukukauden aikana maitotuot teille enintään 3 446 689 euroa ja hedelmä- ja vihannestuotteille enintään 1 437 047 euroa. Tukea maidon tai piimän toimittamiseen myönnetään enintään 0,19 euroa litralta. Jos maito tai piimä on tuotettu luonnonmukaisesti, tukea myönnetään kuitenkin enintään 0,38 euroa litralta. Tukea juustojen toimittamiseen myönnetään enintään 0,72 euroa kilogram malta. Tukea muiden hapanmaitotuotteiden toimittamiseen myönnetään enintään 0,10 eu roa kilogrammalta tuotteen maitoainesosalle. 

Tukea hedelmä- ja vihannestuotteiden toimittamiseen myönnetään enintään 65 prosent tia hankintahinnasta. Jos hedelmät ja vihannekset on tuotettu luonnonmukaisesti, tukea myönnetään kuitenkin enintään 75 prosenttia niiden hankintahinnasta. 

Jos hyväksyttävien hakemusten perusteella laskettava tuen määrä ylittää 1 momentissa säädetyt euromäärät, tuen määrää pienennetään maitotuotteiden tai hedelmien ja vihan nesten enimmäismäärän ylitystä vastaavasti. 

8 § 

Koulujakelutuen määrän rajoitukset 

Tukea voidaan myöntää enintään 0,25 litraa maitoa vastaavan määrän maitotuotteita ja 150 gramman hedelmiä ja vihanneksia toimittamiseen oppilasta tai lasta ja yhtä koulu- tai

482/2021  

toimintapäivää kohden. Maidon määrä juustoissa lasketaan siten, että 100 kilogrammaa juustoa vastaa 765 litraa maitoa. Kilogrammat muutetaan litroiksi käyttämällä kerrointa 1,03. 

Tukea ei myönnetä arvonlisäveron eikä kuljetus- tai jakelukustannusten osuuteen han kintahinnasta. Tuotteen hankintahinta ei saa merkittävästi ylittää tuotteen keskimääräistä markkinahintaa. 

9 § 

Tukikausi 

Koulujakelutukea voidaan myöntää: 

1) syys- ja kevätlukukauden aikana toimitetuille maitotuotteille; 

2) syyslukukaudella 1 päivän elokuuta ja 31 päivän joulukuuta 2021 välisenä aikana toimitetuille hedelmille ja vihanneksille; 

3) kevätlukukaudella 1 päivän helmikuuta ja 30 huhtikuuta 2022 välisenä aikana toi mitetuille hedelmille ja vihanneksille. 

10 § 

Tuen hakeminen 

Hyväksytyn koulujakelutuen hakijan on haettava maitotuotteiden toimittamiseen tukea siten, että tukihakemus kattaa kokonaan syys- tai kevätlukukauden. Hyväksytyn kouluja kelutuotteiden toimittajan on haettava maitotuotteiden toimittamiseen tukea siten, että jo kainen tukihakemus kattaa yhden kuukauden ajanjakson. 

Hyväksytyn koulujakelutuen hakijan tai hyväksytyn koulujakelutuotteiden toimittajan on haettava hedelmien ja vihannesten toimittamiseen tukea siten, että tukihakemus kattaa koko 9 §:n 2 tai 3 kohdassa tarkoitetun tukikauden. 

Tukea haetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 so veltamissäännöistä hedelmien ja vihannesten, banaanien ja maidon toimittamisesta oppi laitoksiin myönnettävän unionin tuen osalta annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/39 4 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun 3 kuukauden ajanjakson kuluessa. 

11 § 

Koulujakelutuen liitännäis-, arviointi- ja tiedotustoimenpiteiden enimmäismäärä 

Koulujakelutuen liitännäis-, arviointi- ja tiedotustoimenpiteisiin voidaan myöntää yh teensä syys- ja kevätlukukauden aikana maitotuotteiden osalta enintään 378 000 euroa ja hedelmien ja vihannesten osalta enintään 162 000 euroa. 

12 § 

Voimaantulo 

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2021. 

Tällä asetuksella kumotaan maitotuotteiden, hedelmien ja vihannesten koulujakelutu esta lukuvuonna 2020–2021 annettu valtioneuvoston asetus (421/2020). Oppilaitoksille ja päiväkodeille viimeistään 31 päivänä heinäkuuta 2021 toimitettujen tuotteiden tukeen sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. 

———— 

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2021.


Helsingissä 3.6.2021 

482/2021  

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä 

Neuvotteleva virkamies Jukka Ränkimies